مقاله ارتباط هنر و معنویت اسلامی از سید حسین نصر

هنر اسلامی

 اگر با دیده بصریت به تجلیات متنوع هنر اسلامی در گستره وسیع زمان و مکان نظر افکنیم، پرسشی که خودنمایی میکند این است که سر منشأ اصول وحدت بخش این هنر را کجا باید جست. این مقاله از پروفسور نصر با ترجمه رحیم قاسمیان می باشد.