‫اصالت فرهنگ و نقد جامعه شناسی ‬، مصطفی ملکیان

مقدمه: در ابتدای سخنرانیِ نقد جامعه شناسی چند سؤال به شرح زیر مطرح شد: ‫۱- از آن جا که شما در سخنرانیها و مصاحبههای خود بارها عالقه خود را به فردگرایی فلسفی اظهار داشته‌اید، تقاضا ‫میکنیم مفروضات هستی شناختی و روش شناختی این دیدگاه و نیز دیدگاه های رقیب را برای ما بیان کنید. مخصوصاً ‫به این نقد که […]