رؤیای رسولان و جامعه‌ی مؤمنان ، سید هادی طباطبایی

رؤیای رسولان و جامعه‌ی مؤمنان ، سید هادی طباطبایی

مسخره کردن و به استهزاء نشستن، نه ملاک است و نه حجت. نه می‌توان بر بنای آن سخن راند و نه می‌توان از پروای آن دم فرو بست. کار و بار روشنفکری چنین است که هر آنجا حقیقتی بیابد، خود را مکلف می‌داند که سخن بگوید و بیمی بر دل راه ندهد. این رسالت را […]

نقد اکبر گنجی بر تئوری رویای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش

نقد اکبر گنجی بر تئوری رویای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش

اکبر گنجی : چند سالی است که عبدالکریم سروش فرضیه رقیبی به نام “رویای رسولانه” در برابر فرضیه سنتی از وحی مطرح کرده است. این فرضیه بحث برانگیز بوده است، اما تا حدی که من می فهمم، هنوز برای آن که تبدیل به یک فرضیه شود، نیازمند تدقیق مفاهیم و مدعیات و ادله است. در مقاله […]