تاملی بر نظریه رویای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش، خسرو باقری نوع پرست

تاملی بر نظریه رویای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش، خسرو باقری نوع پرست

این نوشتار در پی قدرشناسی از نظریه رویای رسولانه است. قدرشناسی هم به معنای تقدیر (و نه تکفیر) نسبت به صاحب نظریه و هم به معنای شناخت قدر نظریه و تعیین حدود قوت و ضعف آن. در وجه نخست، این نظریه، نشانگر تلاشی اندیشمندانه در کاوش دینی است و خود پاسخی به ضرورت اساسی در […]