درمان ناکارآمدی در ایران

درمان ناکارآمدی در ایران

درمان ناکارآمدی در ایران 1 به گمراه گفتن: «نکو می‌روی» / جفایی تمام است و جوری قوی چه خوش گفت آن مرد داروفروش: / «شفا بایدت، داروی تلخ نوش» (سعدی علیه الرّحمه) بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان، به وجود «معضل ناکارآمدی در ایران» اشاره و بر اهمیّت آن تأکید کرده‌اند. به عنوان نمونه، رنانی (1385) بیان […]