تمنّای چیدن میوه ی ماورایی

تمنّای چیدن میوه ی ماورایی

چندی پیش (در دو نوبت متوالی در ماه های آذر و دی ۱۳۹۵) در سر داوری رساله ای درباره ی آرای چارلز تایلور در دانش گاه ادیان و مذاهب قم بحثی پیش آمد بر سر نوع نگرش دینی چارلز تایلور. مناقشه بر سر این بود که آیا سخن گفتن از امر ماورایی در چارچوب درون […]