با اهدای جسد حیوانات می‌توان از كشتن حیوانات در كلاس‌های تشریح جلوگیری كرد

با اهدای جسد حیوانات می‌توان از كشتن هزاران حیوان در كلاس‌های تشریح جلوگیری كرد

بیش از 1200 حیوان در یك کلاس جانورشناسی كشته می‌‌شوند؛ طی سه ماه، در «فقط» یك كلاس 1200 حیوان. این میانگین آماری است كه « رامک  روشنایی» دندانپزشكی كه هشت سال قبل موسسه‌ی جایگزین‌های آزمایش روی حیوانات را به این امید پایه‌گذاری كرد كه دانشگاه‌ها با او همكاری می‌كنند و این آمار هر روز كمتر […]