سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما»

خلاصه سرفصل وار از سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما» – سه مبحث کلی در عرفان: 1 آموزه های عرفانی (جهان شناسی عرفانی) 2 عرفان عملی (روشها یا اخلاق) 3 تجربه عرفانی