سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما»

خلاصه سرفصل وار از سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما» – سه مبحث کلی در عرفان: ۱ آموزه های عرفانی (جهان شناسی عرفانی) ۲ عرفان عملی (روشها یا اخلاق) ۳ تجربه عرفانی