سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «موفقیت یا رضایت ؛ یک رنگی یا خودفروشی؟!»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «موفقیت یا رضایت ؛ یک رنگی یا خودفروشی؟!»

با توجه به تفکیکی که عرض خواهم کرد بخش عظیمی از اخلاق عرفانی و بخش عظیمی از توصیه‌های فرزانگان تاریخ برای ما قابل فهم‌تر می‌شود و آن تفکیک این است. به صورت کلی آدمیان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. البته این تقسیم را به ‌صورت افراطی طرح می‌کنم تا خودمان را در آن […]