مقاله مهندسی ایرانی از سید محمد بهشتی

مهندسی و هویت در ایران

« … در نظام آموزش ما حتی در بهترین حالت مرتبه علم و فن آورى آموزش داده می شود. اما به مرتبه مهندسی و اندازه ها توجه نمی شود. نه فقط در رشته ساختمان، بلکه در تمام رشته ها، آن هم در سرزمینی مثل ایران که اقلیم و طبیعتی بسیار بسیار متنوع و فرهنگی گونه […]