چگونه به قلمرو «تفاهم» پای گذاریم؟

چگونه به قلمرو «تفاهم» پای گذاریم؟

برای همگان واضح است که مسئله عدم تفاهم و یا سوء تفاهم یکی از مهمترین چالش های مناسبات فردی و جمعی در روزگار ماست، روزگاری که پیکره فردگرایی در آن فربه تر از گذشته است. در این یادداشتِ مختصر، تلاش کرده ام راهی را نشان دهم که شاید از طریق آن بتوان به قلمرو «تفاهم» […]