آیا ملالت چیز خوبی است؟

آیا ملالت چیز خوبی است؟

آیا ملالت چیز خوبی است؟ پیتر توهی برگردان: ایمان مطلق آرانی در یک قسمت از روزنامه نیویورک تایمز با عنوان “اجازه دهیم کودکان دوباره کسل شوند” (2019) پاملا پُل پیشنهاد میکند که اجازه دادن به کودکان برای تجربه کردن ملال چیز خوبی است. خلاقیت افراد مبتدی را فعال میکند:             “وقتی حقیقتاً درگیر اثرات از […]

ملال و افق‌های گشوده ، آرش نراقی

ملال و افق‌های گشوده ، آرش نراقی

 آرش نراقی: تجربه ملال وجه مهمی از زندگی ما انسانها در این عالم است. خصوصا در جهان سرعت، یعنی جهان پرشتابی که تازگی‌هایش بدرنگی رنگ کهنگی می پذیرد، تجربه ملال تقدیری ناگزیر می نماید.در این مقال مایلم درباره سه پرسش اصلی نکاتی را بیان کنم: (نخست) ریشه‌های ملال انگیزی عالم و نیز شیوه‌های ملال زدایی […]