درسگفتار عبدالحمید ضیایی با عنوان ملال وجودی و راهکارهای فلسفی رفع آن

درسگفتار عبدالحمید ضیایی با عنوان ملال وجودی و راهکارهای فلسفی رفع آن

اپیکور می گوید فیلسوفی که رنجی از انسانی نمی زداید، هر چه می گوید مهمل است; مثل دارویی که درمان نمی کند. ملال یکی از رنج های آدمی است که خود به دو شکل ملال موقت / موقعیتی و ملال اگزیستانسیالیستی قابل تفکیک است. بخش عظیمی از ملال وجودی، زاده ی زندگی زیباشناختی یا استحسانی […]