امکان تحقق حیات اخلاقی ؛ از امتناع اخلاق کانتی به گشایش حیات اخلاقیاتی هگلی

امکان تحقق حیات اخلاقی ؛ از امتناع اخلاق کانتی به گشایش حیات اخلاقیاتی هگلی

مسالۀ اخلاق و امکان آن همواره یکی از معضلات پیش روی متفکران بوده است. در ساحت رئالیسم محض، پذیرش علیت فراگیر حاکم بر پدیدارها، منطقاً به نابودی آزادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، نخستین قربانیِ ناممکن شدن آزادی و سیطرۀ علیت جبری برعالم، اخلاق است. لذا متفکران مختلف در حوزه‌ها و با انگیزه‌های مختلف کوشیدند […]

مجموعه مقالات فلسفی در بهشت‌پژوهی منتشر شده در انتشارات دانشگاه آکسفورد

مجموعه مقالات فلسفی در بهشت‌پژوهی منتشر شده در انتشارات دانشگاه آکسفورد

مجموعه مقالات فلسفی در بهشت‌پژوهی که «انتشارات دانشگاه آکسفورد» اخیرا (۲۰۱۷) منتشر کرده است. فیلسوفان برجسته‌ای مانند رابرت آئودی و ریچارد سویین‌برن هم در آن مساهمت دارند. در این مجموعه، فیلسوفان مختلف به پرسش‌های انسان‌شناختی (چه تیپ کسانی بهشت می‌روند؟)، هستی شناختی (بهشت چگونه جایی است؟)، متافیزیکی (آزادی انسان در بهشت آیا محفوظ است؟)، معرفت‌شناختی […]