مقاله ادیان و مفهوم ذات غایی از سید حسین نصر و جان هیک

 این مقاله حاصل گفتگویی با دکتر نصر و جان هیک ، توسط عدنان اصلان می باشد که به پلورالیسم و گفتگوی ادیان می پردازد . ترجمه آن توسط احمدرضا جلیلی انجام شده است .