تأثیر پایدار حمله ی مغول بر تاریخ سیاسی، اجتماعی و علمی ایران

تأثیر پایدار حمله ی مغول بر تاریخ سیاسی، اجتماعی و علمی ایران

«تأثیر پایدار حمله ی مغول بر تاریخ سیاسی، اجتماعی و علمی ایران» از عباس عدالت (فایل صوتی+مقاله) عباس عدالت، استاد ایرانی ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن است. وی در زمینه عقب‌ماندگی و انحطاط ایران به تأثیر حمله‌ مغول و آنچه فرضیه فاجعه‌زدگی می‌خواند توجه نشان داده است. ر اینجا سخنرانی ایشان در […]