صوت سخنرانی معنادار کردنِ مکان از دکتر شروین وکیلی

صوت سخنرانی معنادار کردنِ مکان از دکتر شروین وکیلی

دکتر شروین وکیلی | معنادار کردنِ مکان | ادیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ دانشگاه علمی کاربردی هنر، واحد ۴۶