سخنرانی دکتر محسن آرمین با عنوان معرفت دینی، اصالت ومعاصرت

سخنرانی دکتر محسن آرمین در جشن نیمه شعبان با عنوان معرفت دینی،اصالت ومعاصرت