مقاله‌ی “افسردگی ، یک کلمه و چند معنا” از دكتر محمد‌رضا سرگلزایی

مقاله‌ی "افسردگی، یک کلمه و چند معنا" از دكتر محمد‌رضا سرگلزایی

كلمه افسردگی آنقدر به كار برده شده است كه به نظر موضوع ساده ای می رسد اما ماجرای بیماری كه با شكایت از افسردگی یا با علائم افسردگی به پزشك مراجعه می كند ، ماجرای پیچیده ای است. آماری از انگلستان نشان می دهد كه تنها 30% از بیمارانی كه دچار افسردگی می شوند به […]