سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مرگ و تأمّلی در مفهوم دوستی (عشق)»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مرگ و تأمّلی در مفهوم دوستی (عشق)»

انواعِ دوستی [عشق]: ما باید در باب مفهوم دوستی، پدیده‌هایی را از هم جدا کنیم، هر چند همه آنها در زبان فارسی با لفظی واحد خوانده می‌شوند.