مقاله ما و خطر نیچه از محمد معماری

مقاله ما و خطر نیچه از محمد معماری

جای گرفتن تفکر نیچه در درون پارادایم‌های پیشامدرنیته، مدرنیته و پست‌مدرنیته همواره محل جدل و مناقشه بوده‌است.  پیتر چایلدز و جان لچت او را فیلسوفی مدرن می‌داند. لارنس کهون در مجموعه ارزشمند «از مدرنیسم تا پست مدرنیسم» آرای او را در قالب دوره پیشامدرن طبقه‌بندی کرده است در حالی که به نظر او «نیچه فیلسوفی […]