میزگرد «نقش عقل در تفسیر متون دینی» با حضور ابوالقاسم فنائی

میزگرد «نقش عقل در تفسیر متون دینی» با حضور ابوالقاسم فنائی

 میزگرد نقش عقل در تفسیر متون دینی با حضور ابوالقاسم فنائی و محمد سعید بهمن پور کانون توحید لندن | تیر 89