در عیب و هنر روشنفکران محیط‌زیستی

در عیب و هنر روشنفکران محیط‌زیستی

محمد علی طباطبائی (مهر داد)[۱] تقدیم به دکتر غلامعلی بسکی که در جانب طبیعت ایستاد و مجیز ما را نگفت ظهور «روشنفکران محیط‌زیستی» و محاسن آنان مصطفی ملکیان در مقالۀ بسیار آموزندۀ «عیب و هنر روشنفکری» پس از اشاره به تعریف روشنفکری، اخلاق و آداب و آفات آن را با دقت خاص خودش برمی‌شمارد و […]