معرفی كتاب «مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره ها در علم» اثر حسین دباغ

معرفی كتاب «مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره ها در علم» اثر حسین دباغ

معرفی کتاب «مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره ها در علم» به قلم نویسنده کتاب (حسین دباغ) رساله پیش رو، ” مجاز در حقیقت ؛ ورود استعاره ها در علم “، اگر متواضعانه بخواهد خدمتی را برای خود متصور باشد، معرفی رویکردی شناختی به استعاره هاست. یعنی از قِبل استعاره ها می توان امر جدیدی را […]