سخنرانی محمدجعفر امیر محلاتی با عنوان «مانیفست دوستی» در كانون فكر آركه

سخنرانی محمدجعفر امیر محلاتی با عنوان «مانیفست دوستی» در كانون فكر آركه

اگر پانصد سال پیش گفته می شد که می توان در جهانی عاری از برده داری زندگی کرد ، احتمالا کسی باور نمی کرد که یکی از پایه های اقتصاد جهانی از بین برود و این آرزویی محال و دست نیافتنی می نمود . به همین ترتیب صد سال پیش عموم مکاتب وظیفه محور بودند […]

سخنرانی محمدجعفر امیر محلاتی با عنوان دوستی از منظر اخلاق کاربردی

سخنرانی محمدجعفر امیر محلاتی با عنوان دوستی از منظر اخلاق کاربردی