نسبت نقد و تفکر ؛ وضع نقد در دیار ما

تلقی رایج از نقد به مثابه تفکر، نقد را بر اساس اندیشه‌ی انتقادی می‌فهمد، ممکن است بر اساس اقسام تفکر نسبت‌های متفاوتی میان نقد و تفکر قابل تصور باشد؛ اما اگر با توجه به خود تفکر در نسبت میان نقد و تفکر تأمل نماییم، جایگاه انسان در نقد تفکر مسئله برانگیز خواهد بود. تأمل زیر […]

اسفار اربعه، تاریخ ادب انسانی-شیعی، محمدتقی چاوشی

اسفار اربعه، تاریخ ادب انسانی-شیعی، محمدتقی چاوشی

در فلسفه‌ی اسلامی درباره‌ی چیستی و ماهیت «تاریخ» و سیر و نحوه‌ی حرکت آن چندان بحثی به میان نیامده است؛ چرایی این ماجرا خود جای تأمل دارد ولی شاید بتوان با بازخوانی آثار متفکران اسلامی، درباره‌ی توجهی که تلویحاً به مقوله‌ی تاریخ داشته‌اند، گمانه‌هایی زد. مقاله‌ی زیر بر آن است تا نشان دهد که هرگونه […]

اندیشه‌ی مفهومی، اندیشه‌ی انضمامی ، محمدتقی چاوشی

اندیشه‌ی مفهومی، اندیشه‌ی انضمامی ، محمدتقی چاوشی

«چه کسی انتزاعی فکر می‌کند؟» عنوان مقاله‌ای است از هگل، فیلسوفی که در تاریخ فلسفه نامش بیش از همه با تفکر انتزاعی گره خورده است و این مقاله بهانه‌ای شد برای تأمل در اینکه به‌راستی در فلسفه و نظر هگل، تفکر چیست؟ انتزاعی و انضمامی بودن به چه معناست؟ و دست‌آخر اندیشه‌ی انضمامی چگونه ممکن […]

بنیاد تاریخ در تفکر هگل، سیدمحمدتقی چاوشی

بنیاد تاریخ در تفکر هگل، سیدمحمدتقی چاوشی

در این مجال کوشیده‌ام تا به بنیاد تاریخ از منظر هگل نزدیک شوم.این نوشتار بر این باور است که: تفکر تاریخی هگل بر بنیاد سوبژکتیویته پا می‌گیرد.لوگوس به‌عنوان سوبژکتیویتهء مطلق همان دانش‌ منطق و دیالکتیک است و دیالکتیک از نظر هگل،به صورت تجربهء آگاهی ظاهر می‌شود.می‌دانیم‌ که هگل پدیدارشناسی روح را دانش تجربهء آگاهی می‌نامد.بدین‌سان،پدیدارشناسی […]