نظر مصطفی ملکیان پیرامون محشور شدن بعضی از انسان‌ها به صورت حیوانات

نظر مصطفی ملکیان پیرامون محشور شدن بعضی از انسان ها به صورت حیوانات

این مطلب که “انسان ها به صورت خروس و خوک و امثال آن محشور می شوند”  پیش فرض هایی دارد