آغاز به کار «اشاره: مجلۀ ایرانی فلسفه»

آغاز به کار «اشاره: مجلۀ ایرانی فلسفه»

دربارۀ «اشاره»: «اشاره: مجلۀ ایرانی فلسفه» مجله‌ای بین‌المللی است که مقالات فلسفی ممتاز را در همۀ حوزه‌های فلسفی و سنت‌های آن منتشر می‌کند. مقالات به روش «همتا ارزیابی» (peer review) داوری می‌شوند. «اشاره» مجله‌ای دوزبانه (فارسی و انگلیسی) است و دسترسی به آن برای عموم آزاد است. «اشاره» متعهد به آیین‌نامۀ اخلاق ای‌پی‌ای در پژوهشهای آکادمیک و نشر (قابل […]