صوت جلسات متن خوانی کتاب جمهوری افلاطون از دکتر مهدی ناظمی

کتاب جمهوری افلاطون ، دکتر سید مهدی ناظمی

کتاب جمهوری افلاطون یکی از تاریخ ساز ترین متون فلسفی جهان است. درسگفتار حاضر تلاشی است برای مطالعه با تأنی و تأمل درباره وجوه کمتر دیده شده این متن غنی. صوت جلسات متن خوانی کتاب جمهوری افلاطون ، با حضور دکتر سید مهدی ناظمی