صوت درس‌گفتار فلسفه ويتگنشتاين متاخر از سروش دباغ

صوت درس‌گفتار فلسفه ويتگنشتاين متاخر از سروش دباغ

تمام جلسات درسگفتار «فلسفه ويتگنشتاين متاخر» از دکتر سروش دباغ تاریخ سخنرانی ها:  از 13 دی ۱۳۹۳ تا 12 اردیبهشت ۱۳۹4 مکان سخنرانی ها:  بنیاد سهروردی، تورنتو، کانادا

صوت درس‌گفتار فلسفه ويتگنشتاين متقدم از سروش دباغ

صوت درس‌گفتار فلسفه ويتگنشتاين از سروش دباغ

تمام جلسات سخنرانی «فلسفه ویتگنشتاین – بازخوانی تراکتاتوس» از دکتر سروش دباغ تاریخ سخنرانی ها:  از ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۳ مکان سخنرانی ها:  بنياد سهروردی، تورنتو، كانادا