مقاله حسین دباغ با عنوان «پدیدارشناسی قمار فرزندآوری»

مقاله حسین دباغ با عنوان «پدیدارشناسی قمار فرزندآوری»

پدیدارشناسی قمار فرزندآوری [1] کار دنیا قمار باشد مولانا جلال‌الدین رومی یکم. فرنک جکسون، فیلسوف ذهن و معرفت‌شناس شهیر استرالیایی، در مقاله کلاسیک و پراهمیت خود، «کیفیات شبه‌پدیداری»[2]، آزمایش ذهنی ماندگاری را در فلسفه ذهن طرح می‌کند.[3] این آزمایش ذهنی که از آن به‌عنوان استدلال «اتاق مری» یاد می‌کنند