سخنرانی “حسین ابن علی قدیس و قهرمان اخلاقی” از مصطفی ملکیان

سخنرانی "حسین ابن علی قدیس و قهرمان اخلاقی" از مصطفی ملکیان

در این سخنرانی استاد ملکیان ابتدا با اشاره به اینکه در همه ادیان و مذهب ما قدیس داریم و بحث ایشان قدیس و قهرمان از نظر اخلاقی است و نه دینی و مذهبی به تعریف قدیس و قهرمان اخلاقی می‌پردازند. بنا به تعریف ایشان قدیس اخلاقی کسی است که محبت به چیزی مانع انجام عملی […]