تحلیل از نگاه دکارت ، مور و فیلسوفان تحلیلی

تحلیل از نگاه دکارت ، مور و فیلسوفان تحلیلی - جلسه 6 درسگفتار تحلیلی فلسفی - موضوع : بحث تخصصی فلسفی - دی ماه 88

دکارت میگفت ما فقط باید به معلومات واضح و متمایز خودمان اکتفا کنیم. اصلا چیزی را میشود جزء معلومات به حساب آورد که این دو ویژگی را داشته باشد: وضوح و تمایز. اگر به چیزی غیرواضح و غیرمتمایز باور داشته باشیم، آن چیز معرفت (gnosis/ knowledge)  نیست، عقیده (doxa/ believe) است. فقط آنچه واضح و متمایز است، […]