سروش محلاتی: عوامل اصلی رکود تفکر سیاسی در حوزه

سروش محلاتی: عوامل اصلی رکود تفکر سیاسی در حوزه

همان‌طور که مستحضر هستید موضوع سخنان بنده فراز و فرود در فکر سیاسی فقیهان معاصر است. به نظر این حقیر در فکر فقهای معاصر ما یک فراز و فرودی اتفاق افتاده و می‌افتد؛ قهراً باید مشخص کرد که این فراز  و فرود در کجا اتفاق می‌افتد. با سه مؤلفه می‌توان توضیح داد که ما در بعضی […]