سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان تأثیرات اجتماعی فهم نادرست از دین

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان تأثیرات اجتماعی فهم نادرست از دین

چکیده: به نظر مصطفی ملکیان، دین بر تحول درونی تاکید دارد و آن را منشا تحول بیرونی می داند . بدفهمی هایی که از دین صورت می گیرد عبارت اند از: 1- دین داری را به معنای مالکیت حقیقت بگیریم; 2- تعبد; 3- تلقی صرفا منطقی از بحث توحید; 4- حجره حجره کردن دین و […]