آیا مدرنیته همان روشنگری است؟

آیا مدرنیته همان روشنگری است؟

در این نشست مقاله کاسیرر « روشنگری » که بر چاپ چهارم کتاب فلسفه روشنگری افزوده خواهد شد خوانده شد و نظر میشل فوکو درباره کتاب فلسفه روشنگری مطرح گشت. سپس اشاره ای به نظر منتقدان روشنگری شد…