نظریات شىء انگارانه معنا در فلسفه تحلیلى و علم اصول

مقاله ی دکتر محمود مروارید با عنوان نظریات شىء انگارانه معنا

دکتر محمود مروارید: چکیده: نوشتار حاضر از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول, نظریه هاى شىءانگارانه معنا در سنّت فلسفه تحلیلى به اختصار معرفى مى شوند. این نظریه ها به ترتیب عبارت اند از: 1. نظریه حکایى. 2. نظریه ایده انگارانه. 3. نظریه گزاره اى. 4. نظریه سمانتیک جهان هاى ممکن. بخش دوم […]