فلسفه برای نافیلسوفان، مصطفی سلیمانی

فلسفه برای نافیلسوفان، مصطفی سلیمانی - فلسفه برای کودکان

فلسفه برای کودکان و نوجوانان یا فکرپروری برای کودکان و نوجوانان برنامه ‌ای برای آموزش تفکر عمیق فلسفی است که به پرورشِ قدرتِ استدلال، داوری و تمیز در کودکان و نوجوانان می‌پردازد و دستِ کم، سه گونه تفکر نقادانه، تفکر خلاقانه و تفکر مراقبتی را در ایشان پیشرفت می‌دهد. فلسفه برای کودکان به صورت عملی […]