درسگفتار فلسفه اگزیستانسیالیسم از محمد رضوانی

دانلود صوت درسگفتار فلسفه اگزیستانسیالیسم از محمد رضوانی

فلاسفه اگزیستانسیالیسم میگفتند فرض کنید شما فهمیدید که که حقیقت الوجود فلان شی ء چیست ، و یا فهمیدید که موجود کثیر است یا واحد ، و یا فهمیدید که هر معلولی علت دارد و یا فهمیدید که اصالت با وجود است یا ماهیت . فهم این نکات ذره ای از دردهای شما نخواهد کاست ، […]