درد و رنج بهای برای خدا زیستن

درد و رنج بهای برای خدا زیستن

خدا یک آتش سوزیست.او می سوزد و ما هم با او می سوزیم. این تصویری است که فرانسوا یا فرانچسکوی آسیزیایی مشهورترین قدیس ایتالیایی و مؤسس فرقه فرانچسکوییان در مائه یازدهم پس از میلاد نسبت به خدا داشته،وبنا به این تصویر سازی تمام زندگی اش در درد و رنج مطلق سپری می شود.درد و رنجی […]