مقاله «فارسی زبان عقیم؟» از محمدرضا باطنی

مقاله «فارسی زبان عقیم؟» از محمدرضا باطنی

مقالۀ «فارسی زبان عقیم» اول بار در نشریه آدینه (فروردین ۱۳۶۸) منتشر شد. متن حاضر چکیده‌ای از آن است. فایل کامل آن در انتهای این صفحه قابل دریافت است. فارسی زبانی عقیم محمد رضا باطنی دربارهً زیبایی، شیرینی، گنجینهً ادبی و دیگر محاسن زبان فارسی سخن بسیار شنیده ایم. اکنون شاید وقت آن رسیده باشد که […]