مقاله ی عینیت از الکساندر میلر با ترجمه ی کاوه بهبهانی

مقاله ی عینیت از الکساندر میلر با ترجمه ی کاوه بهبهانی

مقالۀ زیر ترجمۀ کاوه بهبهانی از مدخل عینیت (objectivity) در دانشنامۀ فلسفی راتلج است. در این مقاله فیلسوفِ نا‌مبردارِ اخلاق الکساندر میلر انواع رویکردها به عینیت را به اختصار شرح کرده است. البته برای خواندن بخش انتهایی این یادداشت آشنایی با مفهوم “پیروی از قاعده” نزد ویتگنشتاین متأخر راه گشاست.