مقاله‌ی مصطفی ملکیان با عنوان «عیب و هنر روشنفکری»

نوشتار مصطفی ملکیان با عنوان «عیب و هنر روشنفکری»

عیب و هنر روشنفکری به یاد مصطفی رحیمی، روشنفکری که کژ نشست و راست گفت. در نوشتار «عیب و هنر روشنفکری»، نخست، سرشت فعالیت اجتماعی ای را که «روشنفکری» خوانده می شود روشن می کنم؛ سپس، به اخلاق روشنفکری، یعنی به احکام و قواعد اخلاقی ای که روشنفکران باید به آنها التزام داشته باشند، می […]