نشست «حکومت دینی در برابر پرسش های آخوند خراسانی»

نشست «حکومت دینی در برابر پرسش های آخوند خراسانی»

اهمیت آخوند خراسانی در اندیشه سیاسی ایران به طور کلی و در فقه سیاسی شیعه به نحو خاص تا آنجاست که منتقد و پژوهشگر سخت گیری چون جواد طباطبایی، او را در کنار نائینی و محلاتی از علمایی می داند که بر خلاف منورالفکرانی چون ملکم، «تمام مقدمات فکری و اصول بحث های سیاسی را […]