نقد علی اصغر مروت بر تفسیر طباطبایی از پدیدارشناسی روح هگل

نقد علی اصغر مروت بر تفسیر طباطبایی از پدیدارشناسی روح هگل

هگل یکی از آن دسته فیلسوفان غربی است که در جامعه‌ی ما مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند؛ چرا که تاکنون شمار زیادی کتاب و مقاله در باب فلسفه‌ی او به زبان فارسی ترجمه و تالیف شده است و پژوهشگران بسیاری کوشیده‌اند تا فلسفه‌اش را بیاموزند و به دیگران نیز آموزش دهند. یکی از این پژوهشگران، […]