عقل و تجربه دینی ، گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی

عقل و تجربه دینی ، گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی

آقای دینانی بر عنصر عقل در تفکر فلسفی و دینی تأکید زیادی دارد. به نظر ایشان عقل در صورت های متنوع و متعددی جلوه گر می شود و نباید آن را در منطق ارسطویی خلاصه کرد. از جمله تجلی های عقل، ظهور آن در جامه تجربی است، تجربه نیز دو قسم ظاهری و باطنی دارد. […]