درس‌گفتارهای معرفت شناسی باور دینی از مصطفی ملکیان

درس‌گفتارهای معرفت شناسی باور دینی از مصطفی ملکیان

صوت و متن درس‌گفتارهای معرفت شناسی باور دینی؛ ایراد شده توسط مصطفی ملکیان در دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1384 تا 1385