لیلی های لیبرال ، نوشتاری از دکتر عبدالحمید ضیایی

 این نوشتار بخشی از کتاب ” لیلی های لیبرال “، نوشته ی عبدالحمید ضیایی است. پرسش هایی درباره ی ماهیت عشق های کلاسیک و مدرن . . .