سخنرانی عرفان و آگاهی فرامفهومی از دکتر آرش نراقی

سخنرانی عرفان و آگاهی فرامفهومی از دکتر آرش نراقی

در ادامه می توانید صوت و فیلم سخنرانی عرفان و آگاهی فرامفهومی در فروردین ماه ۱۳۹۵  به سخنرانی دکتر آرش نراقی را دریافت کنید.