نشست زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان

نشست زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان

نشست «زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان» سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سه سخنرانی توسط حمیدرضا جلائی پور، الکساندر آزادگان و سید جواد میری ارائه شد.